28 กันยายน 2565 วศ. หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เปิดบริการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสจากกาบหมาก

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3586342

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นหนึ่งภารกิจหลักของ วศ. ในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่ง วศ. เชื่อว่าการตรวจรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นจะทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยล่าสุด กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของ วศ. ได้เปิดให้บริการรับรองภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ: กาบหมาก ซึ่งเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิด และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG Model และในอนาคตจะมีการขยายบริการทั้งชนิด และจำนวนรวมถึงขอบเขตของการบริการในตรวจสอบให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ วศ. ยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้สามารถติดตามกระบวนการการดำเนินงานการรับรองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ ให้เชื่อมโยงข้อมูลกันได้ โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล เพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานได้ง่าย และสะดวกต่อไป