28 กันยายน 2565 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “ปลูกป่าให้ปลา ปลูกหญ้าให้พะยูน” ที่ชุมชนบ้านแหลมไทร จ.ตรัง

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9650000092707

เมื่อวันที่ 24-25 ก.ย. 65 ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา ร่วมด้วยศูนย์อบรมจริยธรรม มัสยิดบ้านแหลมไทร โรงเรียนบ้านแหลมไทร และกลุ่มบ้านริมเล จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “ปลูกป่าให้ปลา ปลูกหญ้าให้พะยูน” ขึ้นที่ชุมชนบ้านแหลมไทร หมู่ 3 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะป่าชายเลน หญ้าทะเล และชายหาด โดยมีนักเรียนชั้น ป. 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน กิจกรรมในงานมีการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ชุมชน ได้แก่ การสำรวจชายหาด ป่าชายเลน และหญ้าทะเล รวมถึงการปลูกป่าชายเลน และหญ้าทะเล ตลอดจนการเสวนาเรื่อง เลบ้านเรา โดยนายวสันต์ เตะเส็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายพร ทองสลับ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นายเจะกาด จิเระ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.เขาไม้แก้ว