28 กรกฎาคม 2565 “สวนสัตว์ใหม่” (คลองหก) มูลค่า 10,974 ล้านบาท

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1017797

หลัง ครม. เห็นชอบอนุมัติวงเงิน 10,974 ล้านบาท เพื่อสร้าง “สวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) จ.ปทุมธานี” ทำให้หลายคนให้ความสนใจสวนสัตว์แห่งนี้มากขึ้น สำหรับโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2570 แบ่งการดำเนินการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : มีมูลค่าการก่อสร้าง 5,383.82 ล้านบาท (ครม.ได้มีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อ 11 ม.ค. 2565) และระยะที่ 2 : มีมูลค่าการก่อสร้าง 4,340.16 ล้านบาท
เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะมีวงเงินโครงการทั้งสิ้น 10,974.65 ล้านบาท โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) เป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “ชุบชีวิตทุ่งน้ำ” ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ชีวิตสัตว์ป่า การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการตั้งอยู่ที่ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บนที่ดินพระราชทานจำนวน 300 ไร่ สวนสัตว์แห่งใหม่นี้ถูกออกแบบให้เป็น Smart Green Zoo สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ “สหประชาชาติ (UN)” มีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัย เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.ปทุมธานี คาดว่าจะเปิดให้บริการระยะแรกในปี พ.ศ. 2569 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป