27 สิงหาคม 2564 ผลักดันกฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2178341

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าว่า กำชับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชออกกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปได้โดยเร็ว พร้อมย้ำการอนุรักษ์และการพัฒนาต้องสมดุล พี่น้องประชาชนต้องไม่เดือดร้อน โดยที่ประชุมมีมติ

1. เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อใช้จัดทำแผนอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ตลอดจนเห็นชอบกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยกำหนดบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 1,305 รายการ แยกเป็น 2 บัญชี คือ บัญชี 1 สัตว์ป่าคุ้มครองที่มิใช่สัตว์น้ำ จำนวน 1,216 รายการ และบัญชี 2 สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ จำนวน 89 รายการ รวมทั้งปรับปรุงชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ในลำดับชั้นสกุล และลำดับชั้นชนิด ในบัญชี 1 จำนวน 418 รายการ และบัญชี 2 จำนวน 29 รายการ

2. เห็นชอบร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และร่างระเบียบกรมประมงที่ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง การกำหนดอายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทน ใบอนุญาตหรือใบรับรองสำหรับการครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และการจำหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง

3. เห็นชอบร่างประกาศ ทส. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า