27 มีนาคม 2563 เขื่อนลำปาวยันน้ำเพียงพอหนุน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/142298

นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาวกล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการโรคระบาดโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะตามนโยนบายที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อย่างเข้มข้นนั้น ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ยังคงดำเนินการไปอย่างปกติ ประชาชนที่เก็บตัวอยู่บ้านไม่ต้องเป็นห่วง และยืนยันว่าทางเขื่อนลำปาว จ. กาฬสินธุ์มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะส่งให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคตลอดโดยไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอน รวมไปถึงการส่งน้ำช่วยเหลือในส่วนของการทำเกษตร ประมง และการส่งน้ำสนับสนุนลงสู่แม่น้ำชี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ตอนล่าง ทั้งพื้นที่ จ. กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานีด้วย เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทานในกรณีที่มีประชาชนหรือแรงงานคืนถิ่นกลับสู่ภูมิลำเนา ในพื้นที่ จ. กาฬสินธุ์ และพื้นที่อื่นๆ เท่าที่ตรวจสอบมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย และยืนยันไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการวางระบบการบริหารจัดการน้ำไว้แล้ว โดยทางเขื่อนลำปาวได้ส่งน้ำในปัจจุบัน ซึ่งยังเพียงพอ และยังไม่ได้ปรับเพิ่มปริมาณการส่งน้ำ ทั้งนี้ ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 845 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ทำการส่งน้ำเข้าระบบในพื้นที่ จ. กาฬสินธุ์ ทั้งอุปโภค บริโภค การเกษตรและประมงเฉลี่ยวันละ 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนการส่งน้ำลงสู่แม่น้ำชี เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ 4 จังหวัดลุ่มน้ำชีตอนกลางและตอนล่างเฉลี่ยวันละ 1.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ แม้ปริมาณน้ำจะเพียงพอ ประชาชนและ เกษตรกรจะต้องมีวินัยในการใช้น้ำ และต้องใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง ทางโครงการได้ปิดหาดดอกเกด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทางโครงการก็ได้มีกำหนดปิดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากปลายเดือน มี.ค.ต่อเนื่องถึงเดือน เม.ย. เป็นช่วงเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง