27 มีนาคม 2563 ทส. คุมเข้มฝ่าวิกฤติ เน้นย้ำ 4 จังหวัดภาคเหนือ จุด Hotspot ต้องลดลง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/142210

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงฯ และกองทัพภาคที่ 3 โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ทส. ร่วมประชุมที่ศูนย์ติดตามแก้ไขปัญหาพิบัติภัยไฟป่าและหมอกควัน ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า จากความห่วงใยของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มี Video Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากพบว่า จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จ. เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศูนย์ส่วนหน้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนธิกำลังทุกภาคส่วนร่วมติดตามเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งร่วมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา และได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ลงพื้นที่ไปกำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จังหวัดเชียงราย) นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จังหวัดพะเยา) นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุนและช่วยประสานงานด้วย ส่วนในจังหวัดอื่นๆ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำเนินการติดตามกำกับดูแลและรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ฝากความห่วงใยไปยังประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ ปฏิบัติตามเงื่อนไขกระทรวงสาธารณสุข และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548