27 พฤษภาคม 2563 ขยะพลาสติกพุ่งร้อยละ ๖๐ ช่วงโควิด-19

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1854356

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผอ. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่า ช่วงโควิด-19 พบว่า เขตเมืองต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ มีปริมาณขยะรวมลดลง โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ ลดลงจากปกติ ๑๐,๕๖๐ ตันต่อวัน เป็น ๙,๓๗๐ ตันต่อวัน หรือลดลงร้อยละ ๑๑ จ. ภูเก็ตลดลงจาก ๙๗๐ ตันต่อวัน เป็น ๘๔๐ ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ ๑๓ จ. นครราชสีมาลดลงจาก ๒๔๐ ตันต่อวัน เป็น ๑๙๕ ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ ๑๙ เมืองพัทยาจาก ๘๕๐ ตันต่อวัน เป็น ๓๘๐ ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ ๕๕ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า สัดส่วนขยะพลาสติกกลับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกเมือง โดยเฉพาะจากการสั่งอาหารรูปแบบดีลิเวอรี ส่งถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งมีหลายจังหวัดในประเทศไทย ทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๖๐ ในเขตกรุงเทพฯ และเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๓๐ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ผอ. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกล่าวว่า การบริการอาหารในรูปแบบดีลิเวอรีเริ่มเติบโตมาแล้วระยะหนึ่งพร้อมๆ กับการเติบโตของระบบการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งมีการขยายตัวชัดเจนมาตั้งแต่ ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเมืองใหญ่ต่างๆ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการเดินทางที่ไม่สะดวก ก่อนหน้านี้มีการคาดกันว่าจะเติบโตประมาณในสถานการณ์ปกติปีละร้อยละ ๑๐ – ๒๐ แต่ในช่วงโควิด-19 และการประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือน มี.ค. และ เม.ย. นั้นได้มีการเติบโตมากว่าร้อยละ ๓๐๐

จากรายงานของกรุงเทพฯ พบปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด ๓,๔๔๐ ตันต่อวัน ของปริมาณขยะทั้งหมด ๙,๓๗๐ ตันต่อวัน ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ ที่มี ๒,๑๒๐ ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น ๑,๓๒๐ ตันต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๖๒ ประกอบด้วยขยะพลาสติกรีไซเคิลได้ ๖๖๐ ตันต่อวัน และขยะพลาสติกปนเปื้อน ๒,๗๘๐ ตันต่อวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีปริมาณขยะพลาสติกปนเปื้อนเพิ่มขึ้นจากช่วงสถานการณ์ปกติ อาจมีสาเหตุมาจากมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การสั่งสินค้าออนไลน์ รวมถึงการสั่งซื้ออาหารดีลิเวอรีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดขยะพลาสติกไม่น้อยกว่า ๕ ชิ้นต่อการสั่งอาหารแต่ละครั้ง หรืออาหารบางประเภทอาจมากถึง ๑๐ ชิ้น.