27 พฤศจิกายน 2565 ไทยย้ำพร้อมส่งเสริมร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.innnews.co.th/news/news_454149/

        หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ย้ำพร้อมส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. และคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี คณะกรรมธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 29 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มหุ้นส่วน การพัฒนา ครั้งที่ 27 ที่ โรงแรม Inter Continental Grand Ho Tram จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า

         นายอนุชา กล่าวถ้อยแถลงร่วมของกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนาว่า ในนามของรัฐบาลไทยและหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และยินดีที่ได้มีโอกาส เข้าร่วมการประชุมในแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบหลังจากที่การประชุมถูกจัดในรูปแบบออนไลน์ เป็นจำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอขอบคุณกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ประเทศคู่เจรจา และพันธมิตรทั้งหลายที่ให้ความร่วมมือ เสียสละเวลา ความรู้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและวิชาการเพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ในการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขง อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและตอบสนองต่อข้อห่วงกังวลระดับภูมิภาคและระดับโลก

          นายอนุชา ย้ำ ประเทศไทยส่งเสริมความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเพื่อรับมือกับภัยอันตรายจากน้ำและภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องต่อการดำรงชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค