27 พฤศจิกายน 2562 กรมน้ำบาดาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ “ภัยแล้ง”

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1712863

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง

โดยมี ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลเป็น ผอ.ศูนย์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในระยะปัจจุบันส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน รับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือจากประชาชนด้านน้ำบาดาลผ่านระบบโทรศัพท์หมายเลข 0-2666-7000 กด 1 หรือโทรศัพท์มือถือหมายเลข 09-5949-7000 ตั้งแต่เวลา 08.30-22.00 น. ทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้งและผ่านระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ทาง 1310. dgr.go.th ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำและรับแจ้งเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับน้ำบาดาล จัดทำรายงานสถานการณ์ ผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

นายศักดิ์ดากล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.จุดจ่ายน้ำถาวรที่พร้อมแจกน้ำให้ประชาชนที่มารับน้ำ จำนวน 136 แห่ง 2.โรงเรียนที่พร้อมเป็นจุดจ่ายน้ำสะอาดให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดพิบัติภัย จำนวน 374 แห่ง 3.ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด 4.ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 85 ชุด 5.รถบรรทุกน้ำ จำนวน 90 คันและ 6.หน่วยนาคราช (ชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบ) จำนวน 38 ชุด

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้งให้ทราบด้วย รวมทั้งทำหนังสือถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อขอสนับสนุนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายสื่อมวลชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารในการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล.