27 ตุลาคม 2565 ไฟเขียว ทส.ประกาศ “พื้นที่คุ้มครอง สวล.” คลุม 4 ตำบลชุมพร

ที่มา : https://www.thaipbs.or.th/news/content/320795

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.บางสนและ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร พ.ศ.… ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

                    ทั้งนี้ เพื่อรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ที่มีเอกลักษณ์ด้านกายภาพเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยแหล่งอาหารของสัตว์หายาก รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องกำหนดมาตรการคุ้มครอง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมในพื้นที่