27 ตุลาคม 2565 ไทยหวังเวที ICOMOS เสนอเมืองโบราณศรีเทพ–ภูพระบาท มรดกโลกปี 66

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/393950

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่กรมศิลปากร เทเวศร์ กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2022 Advisory Committee and Annual General Assembly and Scientific Symposian 2022 ของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) และการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2022

                     การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยผู้แทน ICOMOS ของแต่ละประเทศจากทั่วโลกมาร่วมแสดงความคิดเห็นการอนุรักษ์โบราณสถาน การสัมมนาทางวิชาการ และนำเสนอผลงาน โดยในส่วนประเทศไทยจะมีการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเสนอเพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก ในปี 2566 ได้แก่
เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้ ICOMOS ซึ่งเป็นองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของยูเนสโกได้เห็นความคืบหน้าการดำเนินการเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ 2 แหล่งนี้ รวมทั้งแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาที่ประเทศไทยได้ทำควบคู่กันไป ซึ่งน่าจะทำให้ได้ประโยชน์ทางอ้อมในการสนับสนุนการนำเสนอมรดกโลกครั้งนี้