27 ตุลาคม 2565 ลุยสร้างทางเลี่ยงเมือง “ศรีบุญเรือง” วงเงิน 1,822 ล้าน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1616226/

สำนักสำรวจและออกแบบได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากได้รับความเห็นชอบแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เวนคืนที่ดิน
และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อไป คาดว่าจะเสนอขอตั้งงบประมาณก่อสร้างในปีงบฯ 69 แล้วเสร็จปี 72 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี