27 ตุลาคม 2565 จีนเผยพื้นที่ป่ามากขึ้นสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/anpi/3367165

พื้นที่กว่า 30% ของเขตฉงหมิงปกคลุมด้วยป่าไม้ โดยพื้นที่ป่าไม้ 36,000 เฮกตาร์ในเขตที่เป็นเกาะแห่งนี้ คิดเป็นสัดส่วนเกือบหนึ่งในสามของทั้งหมดในนครเซี่ยงไฮ้

  ความครอบคลุมของป่าไม้ในระดับสูงมีบทบาทสำคัญต่อการทำให้อากาศบริสุทธิ์
การอนุรักษ์น้ำ และการควบคุมสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกในป่ายังสามารถ
ลดผลกระทบเชิงลบจากลม ความแห้งแล้ง โรค และแมลงศัตรูพืชได้

  ระบบนิเวศป่าไม้ประกอบด้วยสัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงหากมีการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล และมีการส่งเสริม “เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้”