27 กุมภาพันธ์ 2564 ชีวิตวิถีใหม่ลดการใช้พลาสติก สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/business/2040324

ประเทศไทยได้เริ่มมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 งดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว แม้จะมีการออกตัวที่ช้าไปสักหน่อยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียน แต่ก็เป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นไปสู่เป้าหมายการลดใช้พลาสติก และล่าสุดในช่วงต้นเดือน ก.พ.64 ครม. ได้เห็นชอบร่างแผนการจัดการขยะพลาสติกระยะแรกสำหรับปี 2563–2565 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โรดแม็ปการจัดการขยะพลาสติกปี 2561-2573

โดยในร่างนี้มีเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติก ด้วยการหันมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% ภายในปี 2565 ได้แก่ (1) ถุงพลาสติกหูหิ้ว (2) กล่อมโฟมสำหรับบรรจุอาหาร (3) แก้วพลาสติก และ (4) หลอดพลาสติก ยกเว้นการใช้ในกรณีจำเป็น เช่น การใช้กับเด็ก คนชราและผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงการนำพลาสติกจำพวกถุงพลาสติกหูหิ้ว ฟิล์ม ขวด ฝาขวดแก้ว กล่องอาหาร ช้อนส้อมและมีดที่เป็นพลาสติก กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ไม่น้อยกว่า 50% ภายในปี 2565 และเพิ่มเป็น 100% ภายในปี 2570 โดยมุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดตลอดวงจรของสินค้าตั้งแต่กระบวนการการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ จนถึงหลังการบริโภค ทั้งนี้ หากปฏิบัติตามแผนดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณ 0.8 ล้านตันต่อปี และประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้กว่า 3,900 ล้านบาทต่อปี

Skip to content