27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมชลประทานขอใช้น้ำสระพระราม 9 ช่วยพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/759877

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา โดยมีนายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 แล้วเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 11 จ. นนทบุรี สำหรับแนวทางการการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 4 สาขา คือ ธัญบุรี บางประกง บางคล้า และฉะเชิงเทรา

กรมชลประทานลำเลียงน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา โดยใช้คลองชัยนาท-ป่าสัก ลำเลียงน้ำผ่านประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค ลงสู่คลองระบายน้ำที่ 13 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ ในอัตราไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา ทั้งยังเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการดำเนินการตามแผนการลำเลียงน้ำผ่านคลองประปาผ่านคลองรังสิตฯ การเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลอง 29 ผ่านคลองระบายน้ำที่ 15 คลองระบายน้ำที่ 13 คลองบึงฝรั่ง ลงสู่คลองพระองค์ไชยานุชิต พร้อมทำหนังสือถึงมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำจากสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับใช้เป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปาในช่วงเดือน เม.ย. 63 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรามีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนปีนี้