27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมมลพิษจับมือ “อยุธยา” ลดเผาฟางข้าว แก้ปัญหาโลกร้อน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1781510

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ. ลงนามความร่วมมือ “Zero Burn ลดการเผาฟางข้าวแก้ปัญหา PM 2.5 และภาวะโลกร้อน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ร่วมบูรณาการจัดการฟางข้าว และลดการเผาฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปฟางข้าวโดยการอัดเป็นก้อน หรืออัดเม็ด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะในวงกว้าง เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงผลักดันแผนการจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว โดยครอบคลุมมาตรการด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คพ. จะสนับสนุนการดำเนินการเชิงนโยบายให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา งดเผาฟางข้าว โดยมี ทสจ. พระนครศรีอยุธยา สำนักงานเกษตร จ. พระนครศรีอยุธยา และ ปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนด้านการจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดงดเผาฟางข้าว อบต.รางจระเข้ดำเนินการตามนโยบายงดเผาในพื้นที่ สนับสนุนเครื่องจักรอัดก้อนฟาง และพื้นที่สำหรับเก็บก้อนฟางเพื่อรวบรวมส่งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และทำแผนพัฒนาพื้นที่และอาคารติดตั้งเครื่องจักรแปรรูปก้อนฟางเป็นฟางอัดเม็ดในโครงการระยะต่อไป และกลุ่มเกษตรกร ต. รางจระเข้ ปฏิบัติตามนโยบายจัดการฟางข้าว ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวและงดเผา รวมทั้งผลิตฟางอัดก้อนเพื่อส่งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์