27 กันยายน 2565 ฟื้นชีวิตน้ำตกพุม่วง พร้อมพัฒนาระบบส่งน้ำคืนความสมดุลให้ป่าชุมชน

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/society/531190

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟู น้ำตกพุม่วง และป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ และโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ มอบต้นไม้ให้กับผู้นำชุมชน และปลูกต้นสุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำ จ.สุพรรณบุรี ในพื้นที่โครงการฯ ที่วัดเขาถ้ำเสือ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โครงการระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ และโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี เป็นการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม และก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งน้ำมายังน้ำตกพุม่วงให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค และบริโภคของประชาชนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนน้ำสำหรับโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มีความยั่งยืนจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ได้พัฒนา และรักษาระบบนิเวศ ส่งผลให้เกิดความสมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป