27 กรกฎาคม 2565 แม่แจ่ม จัดกิจกรรม ดูแล รักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/eattravelrest/2229120

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ชุมชนปากะญอ บ้านห้วยขี้เปอะ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย และหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม ดูแล รักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ปลูกป่าซ่อมแซมพื้นที่เสื่อมโทรมป่าต้นน้ำพื้นที่รวม 1,000 ไร่ กิจกรรมบวชป่าต้นน้ำพื้นที่รวม 2000 กว่าไร่ และกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังของหน้าดินพื้นที่รวม 20 ไร่ ทั้งนี้คนในชุมชนเห็นว่าการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ก็เหมือนการดูแลรักษาชีวิตของตนเอง เมื่อใดป่าหาย น้ำแห้ง ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องปกป้อง รักษา และฟื้นฟูป่าอย่างสม่ำเสมอ