27 กรกฎาคม 2563 สูบน้ำคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้าช่วยนาข้าวกว่า 1,000 ไร่

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378787216/

สถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ จ. พิจิตร ยังคงมีอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่เกษตรกรยังคงปะสบกับปัญหาต้นข้าวที่ปลูกเอาไว้ไม่มีน้ำที่จะหล่อเลี้ยงต้นข้าวจนทำให้ต้นข้าวเริ่มที่เหี่ยวแห้งตาย เนื่องจากขาดแหล่งน้ำ ในคลองธรรมชาติหลายแห่ง ยังคงแห้งขอดลง โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ของกรมชลประทาน ที่ ต. หัวดง อ. เมือง จ. พิจิตร ต้องทำการเร่งทำการสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน ส่งผ่านทางท่อส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ในพื้นที่เขต ต. หัวดง จำนวน กว่า 1,000 ไร่ ที่เกษตรกรชาวนาปลูกเอาไว้หลังเริ่มออกร่วงและต้องการน้ำมาก เพื่อไม่ให้ร่วงข้าวได้รับความเสียหายจากการที่ไม่ปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่

ในการสูบน้ำผ่านคลอง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งหนอง คลอง บึงที่จะเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งในการเพาะปลูกและรักษาระบบนิเวศน์ สำหรับโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า กรมชลประทาน ได้ทำการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ซึ่งต้องใช้น้ำจากแม่น้ำน่านที่ไหลผ่าน โดยระดับน้ำน่าน ยังมีเหลือพอใช้การได้