26 มีนาคม 2563 จ. อุตรดิตถ์ ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ไฟป่า) ในพื้นที่ และยุติลงแล้ว เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200326115424942

นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยในพื้นที่ อ. เมืองอุตรดิตถ์ เกิดสถานการณ์ไฟป่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค 63 เวลา 18.00 น. ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ขุนฝาง ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และภัยพิบัติดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 25 มี.ค. พ.ศ.2563 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content