26 มิถุนายน 2565 แก้ปัญหา “ลิงเขาวัง” ทั้งระบบ

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/285612

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่าได้รับปัญหาการร้องเรียน เรื่อง ลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) สร้างความเดือดร้อนทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเรื่องลิงกับคนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้ร่วมมือแก้ไขแต่อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างทาง ดังนั้นการปรับแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเชิงระบบจึงเป็นอีกทางเลือกอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย พร้อมทั้งประชาชนผู้เดือดร้อน เพื่อร่วมกันแก้ไขและหาแนวทางการดำเนินการที่ดีและเหมาะสม

ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษารวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค สอบถามข้อเสนอแนะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวม กลั่นกรองเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ได้เสนอแนวทาง ดังนี้
1.กำหนดระเบียบวาระของจังหวัดในการขับเคลื่อนทุกส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2.ให้จังหวัดทบทวนการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการในรายละเอียด
3.กำหนดแผนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้ง 4 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
4.ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาว่าจะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้สามารถเยียวยาได้โดยมีกฎหมายรองรับ โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยินดีรับหน้าที่ประสานงานส่วนกลาง
6.ให้มีกองทุนจากทุกภาคส่วนและกำหนดให้มีระเบียบการใช้จ่ายเพื่อสะท้อนปัญหาส่วนรวม
7.ให้กรมอุทยานฯ ศึกษาความเป็นไปได้เรื่องนิคมลิงในการอพยพลิง
ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนและประชาชนเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ จึงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ จังหวัดเพชรบุรี กำชับและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป