26 มิถุนายน 2565 เดินหน้าดันอุทยานธรณีขอนแก่น เป็นอุทยานธรณีโลก

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000060453

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น จะได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อให้ดำเนินการเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

โดยได้รับข้อคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ข้อมูลครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่ยูเนสโก กำหนด คือจะต้องยื่นความจำนงต่อยูเนสโกภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และส่งใบสมัครในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

โดยจังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมของชุมชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพชุมชน การเตรียมความพร้อมของยุวมัคคุเทศก์ และด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องในระดับมาตรฐานตามที่ยูเนสโกกำหนด นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมเสนอไปสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลก จึงเป็นการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า จังหวัดขอนแก่น ยังวางเป้าหมายไว้ว่า ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 จะเสนอให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านบรรพชีวินโลก ที่อุทยานธรณีขอนแก่น และการเตรียมพร้อมก้าวไปสู่เป้าหมาย อุทยานธรณีระดับโลก ที่จะเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งวิชาการของนักวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาแห่งใหม่ของโลก เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศและทั่วโลกต่อไป