26 มิถุนายน 2563 ถอนประกาศแก้เขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา

ที่มา:

https://mgronline.com/qol/detail/9630000065577

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง เพิกถอนการประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ความว่า ตามที่กรมศิลปากรได้ประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา โดยประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๕ ง วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น

เนื่องมาจากมีประชาชนในท้องที่ ต. ยะลาและ ต. ลิดล อ. เมืองยะลา จ. ยะลา ตลอดจนองค์กรพัฒนาภาคเอกชน และคณะกรรมาธิการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ได้ร้องขอให้กรมศิลปากรควรพิจารณาทบทวนและเพิกถอนประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานลงวันที่ ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ที่กรมศิลปากรประกาศแก้ไขเขตที่โบราณสถานเป็นบริเวณที่มีการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยการประกอบกิจการเหมืองแร่ในบริเวณดังกล่าวอาจเกิดแรงสั่นสะเทือน และส่งผลกระทบต่อโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่ภาคใต้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘ (๔) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม กรมศิลปากรได้พิจารณาทบทวนโดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และมีความเห็นว่า การประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาอาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ประชาชนทุกภาคส่วนในชาติสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และฟื้นฟู ให้คงอยู่สืบไป ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกอบกับมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อธิบดีกรมศิลปากรจึงเพิกถอนประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๕ ง วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาให้มีพื้นที่ประมาณ ๘๘๗ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ตามที่ปรากฏในประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓