26 มิถุนายน 2563 ถอนประกาศแก้เขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา

ที่มา:

https://mgronline.com/qol/detail/9630000065577

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง เพิกถอนการประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ความว่า ตามที่กรมศิลปากรได้ประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา โดยประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๕ ง วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น

เนื่องมาจากมีประชาชนในท้องที่ ต. ยะลาและ ต. ลิดล อ. เมืองยะลา จ. ยะลา ตลอดจนองค์กรพัฒนาภาคเอกชน และคณะกรรมาธิการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ได้ร้องขอให้กรมศิลปากรควรพิจารณาทบทวนและเพิกถอนประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานลงวันที่ ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ที่กรมศิลปากรประกาศแก้ไขเขตที่โบราณสถานเป็นบริเวณที่มีการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยการประกอบกิจการเหมืองแร่ในบริเวณดังกล่าวอาจเกิดแรงสั่นสะเทือน และส่งผลกระทบต่อโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่ภาคใต้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘ (๔) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม กรมศิลปากรได้พิจารณาทบทวนโดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และมีความเห็นว่า การประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาอาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ประชาชนทุกภาคส่วนในชาติสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และฟื้นฟู ให้คงอยู่สืบไป ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกอบกับมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อธิบดีกรมศิลปากรจึงเพิกถอนประกาศกรมศิลปากร เรื่อง แก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๔๕ ง วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาให้มีพื้นที่ประมาณ ๘๘๗ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ตามที่ปรากฏในประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๒๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓

Buz Lazer kürtaj ankara epoksi Marmaris transfer pvc zemin kaplama betgaranti giriş kolaybet giriş maksibet youwin betexper vdcasino vdcasino youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort