26 พฤษภาคม 2563 จ. พิจิตรแล้ง! ฝายแม้วแม่น้ำยมไม่มีน้ำ ชาวบ้านต้องซื้อประปาตุนไว้ใช้

ที่มา: https://www.naewna.com/local/495095

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ. พิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ฝายแม้ว ซึ่งชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน บริเวณลำแม่น้ำยม หมู่ที่ ๘ บ้านวังลูกช้าง ต. สามง่าม อ. สามง่าม จ. พิจิตร เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และไว้ใช้ในการเกษตร แต่หลังจากแม่น้ำยมประสบปัญหาภัยแล้งมากว่า ๕ เดือนแห้งขอดจากที่เคยมีปริมาณน้ำกักเก็บหน้าฝายแม้ว กลายสภาพเหลือเพียงกระสอบทราย และเขื่อนดินที่ชาวบ้านเรียงเป็นแนวยาวขวางแม่น้ำยม  ส่วนระดับน้ำบริเวณหน้าฝายแม้วที่เป็นน้ำ แห้งกลายเป็นผืนทรายขณะที่ชาวบ้านหมู่ที่ ๕ ต. หนองปลาไหล อ. วังทรายพูน จ. พิจิตร ต้องตุนน้ำประปาส่วนภูมิภาค บรรจุไว้ในโอ่งน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อให้อุปโภคบริโภค หลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อเอาไว้ดื่มกิน เนื่องจากสภาพอากาศที่แล้งจนทำให้ประปาของหมู่บ้านน้ำที่ปล่อยมาให้ชาวบ้านได้ใช้ไม่สามารถนำมาดื่มกินได้ เนื่องจากน้ำขุ่นและเป็นตะกอนมาก ประชาชนต้องซื้อน้ำจากประปาส่วนภูมิภาคในราคาคันละ ๒๐๐ บาทโดยได้รับการสนับสนุนจากรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลบรรทุกน้ำมาให้ เพื่อการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าฝนจะตกลงมา