26 พฤศจิกายน 2565 “NT” ชูธงนโยบาย “สิ่งแวดล้อม” หนุนไทยบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่สากล

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2561343

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติฯ ชูธงย้ำนโยบายสิ่งแวดล้อม หนุนไทยบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่สากล เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

  เกี่ยวกับกระแส “สิ่งแวดล้อม” ที่หลายองค์กรหันมาให้ความใส่ใจเช่นเดียวกับ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ซึ่งได้นำหลักการและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG (Bio-Circulation-Green Economy) รูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

  นอกจากนี้ NT ยังตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมดำเนินงานและบริหารจัดการผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างมีความรับผิดชอบ ครอบคลุมทุกมิติ จึงได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการใช้พลังงาน ลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ และนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลใหม่