26 ธันวาคม 2564 คพ.เรียก 1,800 ล้านบาท เอกชนลอบทิ้งน้ำเสียลงอ่างน้ำโจนฯ

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/311016

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ คพ. ได้รับรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมชลประทาน, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ซลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 12 พ.ย.2563-วันที่ 4 เม.ย.2564 ว่า การประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายลงสู่ชั้นใต้ดินจนส่งผลกระทบต่อน้ำใต้ดินและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 เนื่องจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินภายในโรงงานของบริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคุณสมบัติทางเคมีของน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ที่เกิดการปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรม

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสียหายที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายในกรณีนี้แล้ว พบว่ามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,854,786,789.58 บาท ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูดินในบ่อรูปตัวแอลและบ่อยืมดิน (2) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูน้ำในบ่อยืมดิน (3) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูน้ำใต้ดิน ประมาณ 1.55 ล้านลูกบาศก์เมตร (4) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 1.97 ล้านลูกบาศก์เมตร และ (5) ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ

นายอรรถพล กล่าวว่า เพื่อให้การเป็นไปตามหลัก “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ตามมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 คพ.ได้ส่งหนังสือถึงบริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด และกรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน ให้แสดงเจตนาที่จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในการฟื้นฟูเพื่อให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยขอให้แสดงเจตนาไปยัง คพ.ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากเพิกเฉย คพ.มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทฯ