26 กันยายน 2565 อบก. รับรอง “Carbon Neutral Organization” รายแรกของธุรกิจอาหารสัตว์ไทย

ที่มา : https://www.prachachat.net/public-relations/news-1060643

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO มอบประกาศนียบัตรการรับรอง “คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)” ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จ.นครราชสีมา ของซีพีเอฟ ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ โดยมีนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ นายเกียรติชาย กล่าวว่า อบก. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ตามเป้าหมายของโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ถือเป็นกลไกหลักที่จะทำให้ประเทศเราไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การที่โรงงานผลิตอาหารฯ ของซีพีเอฟได้รับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral Organization แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้นแบบในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อบก.ได้มอบใบประกาศนียบัตรในโครงการสนันสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ใหักับ 12 โรงงานของธุรกิจอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟที่ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 8,476 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565