26 กรกฎาคม 2565 “วราวุธ” เร่งแก้ปัญหา “กำแพงกันคลื่น” ต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.springnews.co.th/spring-life/827576

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ากรณีมีกระแสกังวลการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ชายหาดหลายแห่งหลังมีการประกาศยกเลิกการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและไม่เคยนิ่งนอนใจ พยายามขับเคลื่อนแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ ตั้งแต่ปี 2561 ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดจัดทำ Environmental Checklist โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งกระบวนการพิจารณาต้องผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่ายอย่างรอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ตนยอมรับถึงความล่าช้าที่เกิดจากกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน อีกทั้งสามารถป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ