25 สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรยโสธร หนุนเกษตรกรใช้พลังงานจาก “โซลาร์เซลล์” ด้วยฝีมือตนเอง เพื่อลดต้นทุนการเกษตร

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220825101320889

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่พบเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของเกษตรกร แล้วนำปัญหาเหล่านั้นประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้ตรงประเด็น นำไปสู่โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร โดยประสานงานกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ อยากให้เกษตรกร ชาวบ้านได้มีความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น และได้ทำการฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ในพื้นที่ อ.ไทยเจริญ และ อ.มหาชนะชัย ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดองค์ความรู้ ต่อยอดไปสู่งานเกษตรของตนเอง และกลุ่มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป