25 สิงหาคม 2565 “ปลาเรืองแสง” สวยอันตราย ตัดต่อ GMOs ใครมีให้คืนกรมประมง

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/318749

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าได้รับการรายงานว่าขณะนี้พบมีผู้ที่ทำการเพาะเลี้ยงปลาเรืองแสงหรือปลาที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) ทำให้ตัวปลาเรืองแสง นานาชาติส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับเรื่องของ GMOs ในสิ่งมีชีวิต เพราะอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ที่มีในท้องถิ่น ประกอบกับประเทศไทยได้มีการลงนามในพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) มีเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการที่ GMOs จะก่อให้เกิดอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของมนุษย์ อาจส่งผลกระทบทำให้ถูกกีดกันทางการค้า และจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย อีกทั้งผู้เพาะเลี้ยงยังมีความผิดทางกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 และบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ดังนั้น หากผู้ใดที่เพาะเลี้ยง และมีครอบครองปลาเรืองแสงอยู่ขอให้ส่งให้กรมประมงได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 65 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง ทั่วประเทศ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด