25 สิงหาคม 2564 ชงค่างตะนาวศรี-งูหางแฮ่มกาญจน์ เข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/307268

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปทส.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

๑) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ… และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรับข้อคิดเห็น และข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติตามขั้นตอน การพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ…เป็นการดำเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 7 ของพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่ฃปรับปรุงจากบัญชีท้ายกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยฃปรับสถานะรายการสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าสงวน 3 รายการ ได้แก่ ฉลามวาฬ เต่ามะเฟือง และวาฬบรูด้าการเพิ่มรายการสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ค่างตะนาวศรี งูหางแฮ่มกาญจน์ ปลากระเบนปีศาจหางเคียว ฉลามหัวค้อนยาว ฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน ฉลามหัวค้อนใหญ่ และฉลามหัวค้อนเรียบ

๒) ปรับลดรายการสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 20 รายการ เช่น ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น ค้างคาวปีกขนเหนือ พญากระรอกบินหูขาว นกกระเต็นน้อยหลังแดง ตะพาบพม่า และปลาฉนากฟันเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและสัตว์น้ำในปัจจุบัน

๓) ปรับเปลี่ยนชื่อภาษาไทย และชื่อวิทยาศาสตร์ในลำดับชั้นสกุล หรือในลำดับชั้นชนิดในบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลทางอนุกรมวิธานปัจจุบัน 

๔) เห็นชอบให้จัดทำแผนพัฒนากฎหมายในช่วงปี พ.ศ. 2565-2567 โดยให้แต่ละหน่วยงานจัดทำระยะเวลาการพัฒนากฎหมายแต่ละฉบับให้ชัดเจน ตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานข้อมูลการสำรวจงูหางแฮ่มกาญจน์ว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมร่วมสำรวจกับนักวิจัยจากกรมอุทยานสำรวจงูหางแฮ่มกาญจน์ สัตว์ป่าเฉพาะถิ่น บริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย

งูหางแฮ่มกาญจน์ มีชื่อสามัญ Kanburi Pit Viper ชื่อวิทยาศาสตร์ :Cryptelytrops kanburiensis (Smith, 1943) งูหางแฮ่มกาญจน์ เป็นสัตว์เฉพาะของประเทศไทย พบอาศัยอยู่ในป่าไผ่ภูเขาหินปูนแถบ จ.กาญจนบุรี เป็นงูพิษในวงศ์งูเขียวหางไหม้ ตัวผู้มีลำตัวสีเขียวขี้ม้าปนน้ำตาล หรือสีเทาเขียว มีลายปื้นซิกแซ๊กพาดขวางลำตัว เพศเมียมีขนาดตัวสั้นกว่า ลำตัวสีน้ำตาลเทาอ่อน มีปื้นสีน้ำตาลเข้มรอบลำตัว ออกลูกเป็นตัว เนื่องจากเป็นงูสวยงามหายาก มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ และมีรายงานการซื้อขายระหว่างประเทศจำนวนมาก ทำให้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มีความเห็นว่าควรเสนอขึ้นบัญชีแนบท้ายเพื่อควบคุมการค้าหรือไม่ ทั้งนี้กรมอุทยานฯ ได้ให้ความสำคัญ และเร่งดำเนินการสำรวจประชากรในธรรมชาติ เพื่อวางแผนการจัดการ และการอนุรักษ์ต่อไป