25 มีนาคม 2565 DES เปิดศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/558497

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบทุนอุดหนุนการวิจัยให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด​ (มหาชน) หรือ เอ็นที เป็นผู้ดำเนินการเพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่น และภูมิอากาศในประเทศไทย​ เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM เพื่อแจ้งเตือนแก่ประชาชน โดยมีเป้าหมาย ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวนทั้งสิ้น 8,000 สถานี ในพื้นที่ 76 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 900 อำเภอ 5,000 ตำบล โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง หรือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหา PM โดยสถานีทั้งหมด จะสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม โดยจะจัดเก็บข้อมูลทุก ๆ 5 นาที เพื่อส่งผ่านเครือข่ายองเอ็นที และเข้าสู่คลังข้อมูล หรือ Big Data จัดเก็บและวิเคราะห์ และเมื่อเก็บสะสมข้อมูลได้มากพอ จะสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดปัญหาฝุ่น PM เฉพาะพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น