25 มีนาคม 2563 ฮือฮา! น้ำลดวัดโบราณ 500 ปี โผล่กลางกว๊านพะเยา

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/185268

ชาวบ้านพบวัตถุที่เป็นหินโบราณ ขณะลงไปหาปลาในกว๊านพะเยาช่วงน้ำกำลังเริ่มแห้ง มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลางโผล่จากในน้ำ บริเวณกลางกว๊านพะเยา บริเวณใกล้วัดติโลกอาราม ประมาณ 500 เมตร และมีประมาณ 5 – 6 ก้อนทีโผล่จากน้ำหลังน้ำลด และที่ยังจมในน้ำอีก ยังพบเศษซากอิฐมอญที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูตรงกลางที่พบ คาดว่าน่าจะทำมาจากหินทราย  และน่าจะเป็นฐานของเสาวัดโบราณที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา ในอดีตบริเวณนี้สมัยโบราณน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมหินทรายของล้านนาซึ่งใกล้กับวัดติโลกอาราม ก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลาง และเศษซากอิฐมอญเคยมีการพบเห็นในกว๊านพะเยามาแล้วหลายจุดในช่วงน้ำกว๊านพะเยาแห้ง เป็นโบราณวัตถุที่เป็นหินทราย ลักษณะฐานหินที่พบเจอคาดว่า ใช้สำหรับเป็นฐานรองของเสาวัดสมัยโบราณ ทำมาจากหินทราย อายุประมาณ 500 กว่าปี เนื่องจากในประวัติศาตร์เมืองพะเยาในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำ ทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ และมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำ ในอดีตพื้นที่กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขาไหลลงมาเป็นลำห้วย ลำธาร แม่น้ำ และกลายเป็นหนองน้ำเล็กใหญ่ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน มี.ค. – มิ.ย. ของทุกปี ปริมาณน้ำลดลง ทำให้ชาวบ้านสามารถใช้พื้นที่เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตัวเมืองกับหมู่บ้านรอบๆ กว๊านพะเยา เมื่อหลายร้อยปีมานั้นพื้นที่ในบริเวณของกว๊านพะเยา เป็นชุมชนหมู่บ้านมีวัดวาอารามอยู่หลายวัดและก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลาง และเศษซากอิฐมอญน่าจะเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา