25 มิถุนายน 2563 โครงการชลประทานชัยภูมิแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ด้วยฝายลำห้วยเมียงแห่งที่ ๓ ช่วยเกษตรกรชาว ต. กุดชุมแสง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200625083750831

เกษตรกรชาวตำบลกุดชุมแสง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ใช้น้ำจากฝายลำห้วยเมียงแห่งที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองลุมพุก ต. กุดชุมแสง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยในพื้นที่ ต. กุดชุมแสง เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด แตงไทย หน่อไม้ฝรั่ง หญ้าอาหารสัตว์ เป็นต้น โดยน้ำจากฝายลำห้วยเมียง ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของลำน้ำชี มีความยาวประมาณ ๒๐ กม. แหล่งน้ำสำคัญของ ต. กุดชุมแสงมาใช้ประโยชน์ เดิมพื้นที่ดังกล่าวมีความแห้งแล้ง เนื่องจากขาดการพัฒนาแหล่งน้ำ ภายหลังจากที่โครงการชลประทานชัยภูมิดำเนินการก่อสร้างฝายลำห้วยเมียงแห่งที่ ๓ แล้วเสร็จเมื่อปลายปี ๖๒ ทำให้พื้นที่การเกษตรหมู่บ้านต่างๆ ใน ต. กุดชุมแสงได้รับประโยชน์เกษตรกรสามารถทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี

นายอารมณ์ คงเกษตร นายช่างชลประทานโครงการชลประทานชัยภูมิกล่าวว่า พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของลำห้วยเมียง มีความลาดชันและตื้นเขิน เมื่อฝนตกลงมา ทำให้ลำห้วยเมียงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี น้ำจึงไหลลงสู่ลำน้ำชี เกษตรกรใช้ประโยชน์จากลำห้วยเมียงได้ไม่เต็มที่ กลุ่มชาวบ้านจึงขอความช่วยเหลือจากโครงการชลประทานก่อสร้างฝายกั้นลำห้วยเมียงแห่งที่ ๓ โดยใช้งบประมาณกว่า ๑๑ ล้านบาท จากงบกลางของรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี ๖๒ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ต. กุดชุมแสงกว่า ๒๐๐ ครัวเรือน มีน้ำสำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน