25 มิถุนายน 2563 ส.ป.ก. เร่งหาแหล่งน้ำโทรม เตรียมกักฝนนี้หวังใช้ปีหน้า

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/1875839

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เผยว่า เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ การเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ พัฒนาแหล่งน้ำ ที่ผ่านมามีการขุดบ่อ สร้างคูคลอง แต่หลายแห่งมีสภาพตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้ไม่มากพอที่เกษตรกรจะใช้ทำกินให้พ้นช่วงหน้าแล้งได้ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรฯ จึงมีนโยบายให้ ส.ป.ก. กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กอ.รมน. เข้าไปฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้กลับมาใช้งานเก็บกักน้ำได้ส.ป.ก. ทำหน้าที่จัดหาแหล่งเสื่อมโทรมส่งต่อให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปดำเนินการพัฒนา ส่วนพื้นที่อยู่ใกล้ภูเขา ป่า นอกจากสร้างฝายให้เป็นแหล่งชะลอ รับ เก็บกักน้ำ ยังมีนโยบายสร้างครูปราชญ์ จิตอาสารวมกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมดูแลรักษาฝาย เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่คนในพื้นที่ร่วมกันสร้างแหล่งรับน้ำในอนาคต “และหลังแก้ปัญหาแหล่งน้ำ ส.ป.ก. จะมีโครงการพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะปลูกพืชผักปลอดสาร เน้นกระบวนการผลิตแบบกลุ่ม พัฒนาเป็นแบบครบวงจร ปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการชุมชน บางส่วนนำไปแปรรูปให้เป็นเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้อายุเก็บยาวนานขึ้น โดยมีการนำผลผลิตจำหน่ายผ่านตลาดค้าออนไลน์ ฝากร้านใน อ.ต.ก. และชุมชนมหาวิทยาลัย” ดร.วิณะโรจน์ กล่าว