25 มิถุนายน 2563 กรมป่าไม้ คุมเข้มลักลอบตัดไม้ในช่วงโควิด-19 ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว 500,000 ไร่ภายในปีนี้

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200625095500857

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำชับให้กรมป่าไม้แก้ไขปัญหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม ทั้งในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและพื้นที่ถูกไฟไหม้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายกรมป่าไม้ประมาณ ๒,๐๐๐ ชุมชนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยกรมป่าไม้สนับสนุนกล้าไม้ให้ชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ป่าและช่วยดูแล ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน 

ปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟูอยู่ในป่าชุมชนและป่าอื่นๆ รวมประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ จากเป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมดในปีนี้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ อย่างไรก็ตามในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อการดำรงชีพเพิ่มขึ้นจนบางครั้งกระทำผิดกฎหมาย และทำลายทรัพยากรป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวถึง แนวทางการส่งเสริมการเพาะกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศด้วยว่า หลังจากที่รัฐบาลออกกฎหมายปลดล็อกให้ใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าได้ ทำให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจหันมาปลูกไม้มีค่าและขอพันธุ์กล้าไม้จากกรมป่าไม้จำนวนมาก โดยปีนี้กรมป่าไม้เตรียมกล้าไม้ทั้งหมด ๗๙.๙ ล้านกล้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ ทั้งไม้พะยูง มะค่าโมง ยางนา ขี้เหล็ก มะม่วงหิมพานต์ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ รวมถึงประดู่ ชิงชัน และสัก ซึ่งเพาะไว้เกือบ ๒๓๐ ชนิด ทั้งนี้ประชาชนสามารถขอพันธุ์กล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ซึ่งมีอยู่ ๑๑๓ สถานีทั่วประเทศ รวมถึงค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้ที่แจกในแต่ละพื้นที่ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้