25 มกราคม 2566 “ทางหลวง” ลุยศึกษาโครงข่ายถนนเชื่อมรถไฟทางคู่ “บ้านไผ่-นครพนม”

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1921905/

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยกลุ่ม บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนี่ยริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง เชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม

  โครงการดังกล่าวจะมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 1.งานทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง 2.งานศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม 3.งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเมืองจากกิจกรรมรถไฟ 4.งานศึกษาผลกระทบด้านจราจรจากตัวสถานีรถไฟ และการพัฒนาเมือง 5.งานศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาทางหลวง 6.งานศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น โดยจะออกแบบแนวคิดเบื้องต้น งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น งานจัดการมีส่วนร่วมกับประชาชน งานวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ 7.งานจัดทำแผนปฏิบัติการ

  โดยครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จุดเริ่มต้นโครงการ
ชุมทางบ้านหนองแวงไร่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ผ่าน จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.มุกดาหาร จุดสิ้นสุดที่สถานีสะพานมิตรภาพ 3 จ.นครพนม