25 พฤษภาคม 2564 ลุยรื้อต้นปาล์มเกือบ ๖ พันต้น ปลูกรุกพื้นที่ป่าชายเลนที่ชุมพร

ที่มา: https://mgronline.com/south/detail/9640000050283

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดชุมพร นำโดยนายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ เข้ารื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกในเขตป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ตามมติคณะรัฐมนตรี ท้องที่หมู่ ๒ บ้านหนองไม้แก่น ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เนื้อที่ ๒๖๕ ไร่ เพื่อนำพื้นที่ที่ถูกยึดคืนมาฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจยึดจับกุมไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐ เนื้อที่ ๒๖๕ ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๓๐ ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๕๔ และต้องดำเนินการปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสินออกจากพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ท้องที่หมู่ ๔ บ้านหนองไม้แก่น ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรหนักพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน ต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน ๕,๘๓๐ ต้น และขุดคูแพรก ปริมาตรดิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรให้แล้วเสร็จ เพื่อนำพื้นที่ที่ยึดคืนมาปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่สาธารณะให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้คืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม