24 ธันวาคม 2565 สินเชื่ออสังหาฯ คาร์บอนต่ำ หนุนสร้างอาคารรักษ์โลก

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1044187

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม
(Bio-Circular-Green Economy Model : BCG Model)  ด้วยการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในรูปแบบแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า อาคารชุด และบ้านแนวราบ ด้วยการใช้วัสดุก่อสร้าง Carbon Footprint Reduction (CFR) จึงได้จัดทำ โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building)สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2050 โดยการนำแนวคิดการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงการเติบโตของผลกำไรควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG : Environment, Social, Governance) มากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง