25 ธันวาคม 2565 รายงานของ UNEP ชี้ รับมือความท้าทายของโลก ต้องอาศัยการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน พร้อมเน้นย้ำบทบาทของชุมชนท้องถิ่น

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP) เผยแพร่รายงาน ‘Nature-based Solutions: Opportunities and Challenges for Scaling Up’ ซึ่งระบุถึงการพัฒนาในปัจจุบันด้วยแนวทางการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions : NbS) หรือ แนวทางการบริหารจัดการแบบองค์รวมที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นฐาน

รายงานดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ข้อผูกพันและแนวทางดำเนินการทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมพึงนำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงความท้าทายร่วมสมัยที่จำเป็นต้องใช้แนวคิดการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน อาทิ การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้วยแนวทางดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติโดยคำนึงถึงข้อสำคัญ ดังนี้

ต้องพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้แนวทางดังกล่าว

ต้องมีการระบุข้อกังวลและข้อสงสัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ในการใช้แนวทางดังกล่าว
อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงศักยภาพของการผสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างกันในการขับเคลื่อนด้วยแนวทางการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน

ขยายการปรับใช้และการใช้งานแนวทางการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานให้กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น

รายงานยังนำเสนอเครื่องมือและแพลตฟอร์มตัวอย่างของแนวทางการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน อาทิ

-‘OPPLA’ แพลตฟอร์มของสหภาพยุโรปที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนธรรมชาติ (natural capital) บริการทางระบบนิเวศ (ecosystem services) และแนวทางการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน

-‘PANORAMA’ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอตัวอย่างแนวทางจำลองการเสริมสร้างสุขภาพโลกกว่า 1,100 รายการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

-Nature-based Solutions Initiative เว็บไซต์ที่แบ่งปันข้อมูลมาจากโครงการวิจัย
เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary research) คำแนะนำด้านการศึกษาและนโยบายเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของแนวทางการจัดการที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการจัดการความท้าทาย
ที่หลากหลายของโลก และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน