25 กรกฎาคม 2565 กทพ.เร่งทบทวน EIA ทางด่วน ”ฉลองรัฐ- วงแหวนรอบที่ 3” ชาวบ้านกังวลถูกเวนคืนเพิ่มหลังปรับแนวเส้นทางใหม่

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000070312

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ณ ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กทพ. เป็นประธาน กทพ. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานศึกษา และจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีระยะเวลาศึกษารวมทั้งสิ้น 12 เดือน (360 วัน) โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 65 – 25 พ.ค. 66 โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการจะได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษา และพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสม เนื่องจากโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ตั้งแต่ปี 2564 แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายในการเชื่อมโยงทางด่วนกับถนนวงแหวนรอบที่ 3 (MR 10 ) และ MR 6 ตามแผนพัฒนา MR-MAP และใช้ทางแยกต่างระดับ ทางขึ้น-ลงร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบการเวนคืน กทพ. จึงต้องทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายงาน EIA เสนอ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใหม่ อย่างไรก็ตามในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 มีประชาชนในพื้นที่ องค์กรท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากโครงการนี้ได้เคยมีการศึกษา และกำหนดแนวเวนคืนไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อมีการทบทวนการศึกษา และปรับแนวเส้นทาง ประชาชนส่วนใหญ่จึงกังวลว่าจะได้รับผลกระทบการเวนคืนที่ดินที่เพิ่มขึ้น