24 เมษายน 2564 ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำคณะลงพื้นที่สำรวจเกาะนกเภา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210424164401261

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายก อบจ. สุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านเกาะนกเภา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากร จำนวน 96 คน 48 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและรับจ้าง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ำฝนมีน้อย อ่างกักเก็บน้ำผิวดินชำรุดและปริมาณเนื้อที่จำกัด ระบบประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง

โดยในเรื่องการขาดแคลนน้ำ มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คือ ซ่อมแซมหรือขยายอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อน้ำตื้นหรือบ่อบาดานพร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อระบบส่งน้ำประปาส่วนภูมิภาคจากบริเวณท่าเรือแหลมทวด ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

พื้นที่เกาะนกเภาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานาน ทำให้พี่น้องประชาชนขาดแคลนน้ำ โดยการแก้ไขปัญหาในระยะแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนนำน้ำจากฝั่งอำเภอดอนสักมาแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 300,000 ลิตร เพื่อเบาเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อน ส่วนในระยะยาวจะพัฒนาอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 4 ไร่ โดยปรับปรุงให้สามารถกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ จะได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย