24 เมษายน 2564 กรมป่าไม้ แนะผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2076018

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากเดิมปัญหาเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่นั้น ผู้ประกอบการค้าไม้ต้องเสียเวลาเพื่อขอการออกใบเบิกทาง ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำไม้ หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ แต่ปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวได้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เห็นชอบให้พัฒนางานบริการภาครัฐให้เป็นระบบการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลให้มีมาตรฐานเดียวกัน

นายอดิศร ระบุว่า การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล สามารถนำหลักฐานไปยื่นที่ด่านป่าไม้ จำนวน 20 ด่าน ซึ่งครอบคลุมบริเวณจุดชายแดนสำคัญของการนำเข้าและส่งออกไม้ เพื่อป้องกันการลักลอบค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย นับตั้งแต่วันเปิดบริการในวันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึง 20 เมษายน 2564 มีผู้รับบริการขอใบเบิกทางผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 4,400 ราย ซึ่งถือว่ามีการตอบรับจากผู้ประกอบการค้าไม้ได้อย่างดี และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาประเด็นหลักในการปฏิบัติงานใดๆ