24 เมษายน 2563 กรมชลประทาน ย้ำเมืองเชียงใหม่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดแล้งนี้ เดินหน้ามาตรการรับมือภัยแล้ง ขอทุกฝ่ายร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200424115938433

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ว่า สืบเนื่องจากในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งจังหวัดเพียง ๙๑๑ มิลลิเมตรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ ๒๒ (ฝนเฉลี่ย ๑,๑๖๘ มม.) ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมไปถึงแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย กระทบต่อปริมาณน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตประปาหลายแห่ง กรมชลประทานจึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ. เชียงใหม่เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ โดยใช้น้ำต้นทุนจาก ๒ เขื่อนใหญ่ คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ๔๖.๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ ๑๘ ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ๖๐.๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ รวมทั้งใช้น้ำจากอ่างขนาดกลางอีก ๑๒ แห่ง ที่มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ ๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคในเขตชลประทานไว้อย่างเพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทุกฝ่ายต้องร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด

สำหรับมาตรการรับมือภัยแล้งนั้น ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามแผน อาทิ การขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการและแผนการใช้น้ำชลประทานอย่างเคร่งครัด การกำหนดให้มีการใช้น้ำในคลองส่งน้ำได้ตั้งแต่วันจันทร์เวลา ๐๙.๐๐ น. – วันศุกร์เวลา ๑๘.๐๐ น. และหยุดใช้น้ำในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถสูบน้ำได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ไม่เกินวันละ ๑๐ ชั่วโมง และให้งดสูบน้ำในวันเสาร์และอาทิตย์ สถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนท้องถิ่น สามารถทำการสูบน้ำได้ตามปกติตามแผนที่ได้เสนอกรมชลประทานไว้แล้ว พร้อมกับขอความร่วมมือให้งดการเลี้ยงปลาในกระชังทั้งในแม่น้ำปิง คลองส่งน้ำ และเหมืองส่งน้ำ