24 สิงหาคม 2565 วช.หนุนงานวิจัย “ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” จากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ครบวงจร

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/376124

ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกับทีมวิจัยจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากของเหลือใช้ทางการเกษตรเชิงธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ และวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม โดยการสนับสนุนจาก วช. ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ระบบการผลิตทางการเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช้ หรือ Zero Waste Agriculture ตามค่านิยมใหม่ในปัจจุบัน โดยยึดหลักขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล ชถมชนต้นแบบทั้ง 2 แห่ง เจอปัญหาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรปริมาณมาก คณะนักวิจัยจึงนำวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง เช่น เปลือกกล้วยน้ำว้ามีประสิทธิภาพสูงที่จะนำไปสู่กระบวนการทำปุ๋ยหมัก ทางมะพร้าว เปลือกมะพร้าว และกะลามะพร้าวนำไปสู่กระบวนการทำเป็นถ่านชีวภาพ และเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร งานวิจัยนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเนื่องจากสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าจากของเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย และจะมีการขยายผลต่อยอดเพื่อประโยชน์แก่ชาวเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป