23 มีนาคม 2566 ฟื้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียน ขยายพันธุ์สัตว์น้ำสร้างแหล่งรายได้

ฟื้นฟูป่าชายเลนบางขุนเทียน ขยายพันธุ์สัตว์น้ำสร้างแหล่งรายได้

        นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในการจัดกิจกรรม
“เพาะพันธุ์รักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน” ณ จุดชมวิวป่าชายเลนบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โดยกล่าวว่า ปัจจุบันชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ถูกน้ำทะเลกัดเซาะลึกเข้ามาเกือบ 1 กิโลเมตร ระยะทางยาว 4.7 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชายเลนหายไป 2,735 ไร่ โดยที่ผ่านมามีการปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูไปแล้ว 233 ไร่
การป้องกันและฟื้นฟูชายฝั่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน หรือการทำเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อป่าชายเลนเจริญงอกงาม ชายฝั่งฟื้นฟู สัตว์น้ำขยายพันธุ์เจริญเติบโต
ก็จะกลายเป็นแหล่งรายได้ของกรุงเทพมหานคร ต่อไปบางขุนเทียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ขอฝากทุกคนร่วมมือกัน กรุงเทพมหานครไปคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องไปด้วยกัน รับรองว่าจะทำบางขุนเทียนให้เป็น
เขตเศรษฐกิจชั้นนำของกรุงเทพมหานคร

  โดยกิจกรรมที่ร่วมกันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นโกงกางในท่อซีเมนต์ จำนวน 200 ท่อ ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 600 ต้น (เป็นต้นกล้า 200 ต้น และฝักโกงกาง 400 ฝัก)
การปล่อยปูฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนบางขุนเทียน พร้อมชมธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนของบางขุนเทียน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งต่อไป

Skip to content