24 มีนาคม 2563 มหาเถรสมาคม สั่งทุกวัดคุมเข้มเตาเผาศพปล่อยมลพิษ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/1802529

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ประชุม มส. นำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎรเข้าหารือในที่ประชุม มส. โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และพบว่า สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คือ เตาเผาสำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจตามวัดต่างๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากสาเหตุดังกล่าว จึงขอให้ พศ. นำเสนอ มส. เพื่อโปรดทราบ และกำชับให้วัดที่มีเตาเผาปลอดมลพิษที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และในเขตชุมชนในจังหวัดต่างๆ ตรวจสอบให้การดำเนินการฌาปนกิจเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงขอให้วัดต่างๆ ที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ ได้พัฒนาเตาเผาทั่วไปเป็นเตาเผาปลอดมลพิษ โดยอาจประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยที่ประชุม มส. รับทราบ และให้ พศ. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่ายทราบต่อไป