24 มิถุนายน 2563 ครม. ชงพื้นที่ดอยเชียงดาว ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

ที่มา:

https://mgronline.com/politics/detail/9630000064696

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. เห็นชอบเสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จ. เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ต่อองค์การยูเนสโกที่ต้องเสนอภายในสิ้นเดือน ก.ย. นี้เพื่อที่จะให้เข้าสู่การพิจารณาตามกรอบยูเนสโกในปีถัดไป สำหรับพื้นที่สงวนชีวมณฑล หมายถึง พื้นที่นิเวศบนบก ทะเล ชายฝั่งทะเล หรือระบบนิเวศทั้งหมดรวมกัน และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และระบบนิเวศ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นการศึกษาวิจัยอบรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เดิมประเทศไทยมีพื้นที่ชีวมณฑลอยู่ ๔ แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชีวมณฑลสะแกราช จ. นครราชสีมา พื้นที่ชีวมณฑลสวนสัก – ห้วยทาก จ. ลำปาง พื้นที่ชีวมณฑลห้วยคอกม้า จ. เชียงใหม่ พื้นที่ชีวมณฑลระนอง จ. ระนอง ส่วนพื้นที่ดอยเชียงดาวที่จะเสนอในครั้งนี้ ประกอบด้วย เทือกเขาสูงชัน เป็นภูเขาหินปูน มียอดดอยหลวงเชียงดาวเป็นยอดเขาที่สูงอันดับสามของประเทศไทย เป็นแหล่งของพืชที่หายาก สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับการขอเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล