24 พฤษภาคม 2565 ปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ให้เข้มงวดขึ้น

ที่มา: https://tna.mcot.net/business-947383

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ใหม่ เนื่องจากใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มานานกว่า 10 ปีจึงเห็นควรปรับปรุงให้มีความเข้มงวดและเหมาะสม ดังนั้นจากเดิมค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ปรับเปลี่ยนเป็น 37.5 มคก./ลบ.ม. มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 2565 ส่วนค่าเฉลี่ยรายปี จากเดิม 25 มคก./ลบ.ม. เป็น 15 มคก./ลบ.ม. โดยจะมีผลบังคับใช้ในทันทีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้เทียบเท่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไต้หวัน โดยการปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 ให้เข้มงวดขึ้น เป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” มาตรการที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป