24 พฤษภาคม 2565 ประเทศไทยเพิ่มป่าชุมชนได้กว่า 11,000 แห่ง รวมพื้นที่ป่าเกือบ 7 ล้านไร่ พร้อมตั้งเป้าเพิ่มป่าชุมชนให้ได้ 15,000 แห่ง เพื่อเป็นตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220524083711588

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยจัดตั้งป่าชุมชนไปแล้วกว่า 11,327 แห่ง มีชุมชนที่มีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์ และได้ใช้ประโยชน์กว่า 13,028 หมู่บ้าน รวมพื้นที่กว่า 6.29 ล้านไร่ โดยตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นให้ได้ 15,000 แห่ง รวมพื้นที่ถึง 10 ล้านไร่ เพื่อให้ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมรองรับโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว และตลาดการค้าคาร์บอนเครดิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยที่มีไทยเป็นศูนย์กลางการเงินการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยากเชิญชวนประชาชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของป่าชุมชน นอกจากช่วยรักษาและปกป้องผืนป่าแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งอาหารให้แก่ประเทศได้ และประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขห้ามบุกรุกป่า ห้ามล่าสัตว์ป่า และลักลอบตัดไม้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ป่าชุมชนเป็นแหล่งเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศ ตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้อย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญเครือข่ายป่าชุมชนจะเป็นส่วนสำคัญสะท้อนให้เห็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างเกื้อกูล

Skip to content